Privacyverklaring

Datum: 13 februari 2024
Versie: 1.0


Wonen Boven Winkels Deventer
verhuurt en beheert ongeveer 130 woningen, bedrijfspanden en parkeerplaatsen in de binnenstad van Deventer.
In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens wij hierbij van onze huurders verwerken, met welk doel en op welke manier. Onze werkwijze is wat dit betreft geheel in overeenstemming met de privacywet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Het betekent dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan, alleen de gegevens die nodig zijn voor onze vooraf vastgestelde doeleinden;
 • de benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit eisen wij ook van partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. Afspraken en waarborgen hieromtrent zijn dan vastgelegd in verwerkersovereenkomsten;
 • expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, als deze toestemming aanvullend noodzakelijk of verplicht is;
 • uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Met welk doel verwerken wij uw gegevens

 • Huur en verhuur: waaronder het uitvoeren van de huurovereenkomst, het innen van huren, het onderhouden en repareren van de woning en het behandelen van geschillen;
 • Pre-contractuele fase: om de match te toetsen en de huurovereenkomst op te stellen moeten we vooraf een aantal persoonsgegevens van u verzamelen. Uw toestemming is hierbij uiteraard een voorwaarde. Het gaat hier o.a. om uw NAW, uw geboortedatum, e‑mailadres en telefoonnummer, bankrekeningnummer, een verhuurders- of hypotheekverklaring en uw woonverleden;
 • Sociaal beheer: hierbij kunt u denken aan het opslaan en delen van de noodzakelijke persoonsgegevens om bijvoorbeeld de leefbaarheid in de buurt te verbeteren, maar ook om woonfraude of hennepteelt op te sporen en te bestrijden;
 • Enquêtes: met enige regelmaat voeren wij enquêtes uit om onze dienstverlening te toetsen en te verbeteren. Hierbij vertellen we u altijd wat het doel is van de enquête, waar we de resultaten voor gebruiken en of de enquête anoniem is.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Voor het bereiken van genoemde doelen werken wij samen met een aantal bedrijven die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Wij geven bijvoorbeeld uw naam, adres en telefoonnummer door aan de aannemer die voor ons het onderhoud aan uw woning uitvoert, zodat hij een afspraak met u kan maken. Dit hoort u van ons vooraf en gebeurt altijd onder strikte afspraken hoe zij met uw gegevens omgaan.

Wij kunnen in convenanten afspreken om gegevens uit te wisselen met bijvoorbeeld gemeente, politie en zorginstellingen. Deze gegevensuitwisselingen voldoen altijd aan de wet en hierbij worden niet meer persoonsgegevens gedeeld dan voor dit doel noodzakelijk is.

Daarnaast maken wij gebruik van software-, hosting- en clouddiensten. Met deze leveranciers sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst.

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we deze hebben opgeslagen. Bepaalde klantgegevens moeten wij daarna nog enige tijd bewaren omdat hiervoor een wettelijke voorgeschreven bewaarplicht geldt.
Wij zijn bezig om onze systemen zo in te richten dat de gegevens daarna worden gewist.

Website
Via onze website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. De ingevulde gegevens, zoals uw naam, e‑mailadres en de inhoud van het bericht, hebben we nodig om die vraag of verzoek te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie, indien nodig, in uw dossier.

Cookies
Om onze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij anonieme, functionele cookies. Hierbij worden geen persoonsgegevens verzamelt. Via uw browser kunt u het plaatsen van cookies uitschakelen, maar mogelijk werkt onze website dan niet meer optimaal.

Gegevensbeveiliging
Onze systemen en programma’s zijn adequaat beveiligd. Wij hebben beheerprocedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten.

Al onze medewerkers zijn tot geheimhouding van uw gegevens verplicht. Deze regels gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Uw recht op inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens we van u gebruiken, vertellen wij u dit graag. Hiervoor en als u uw rechten wilt uitoefenen kunt u contact opnemen via info@wbwd.nl of telefoonnummer 0570-504 130.

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Als gegevens van een andere persoon zijn opgenomen in uw dossier halen wij deze eruit om de privacy van die persoon te beschermen;
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, hebt u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek vragen wij u zich te identificeren, om er zeker van te zijn dat u de persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan met nog eens 30 dagen verlengd worden. Ook in dat geval zullen wij u tijdig op de hoogte stellen.

We kunnen niet in alle gevallen aan uw verzoek tegemoet komen. Bijvoorbeeld als u ons vraagt om gegevens te verwijderen en wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens nog een periode te bewaren.
Als dit het geval is zullen wij u ook hiervan op de hoogte stellen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring staat op onze website www.wbwd.nl
Wij kunnen wijzigingen in deze privacyverklaring doorvoeren. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is.

Contact
Als u nog vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via info@wbwd.nl of telefoonnummer 0570-504 130.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

In aanbieding
Actueel aanbod

Grote Overstraat 29B

Bekijk aanbod
Direct contact

Een vraag?
Hulp nodig?

Neem contact
met ons op!

0570 - 504 130

Contact